خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1491

زن سراسر نیاز است 

گریه ها ،خنده ها و حرفهایش برای مردش هست

او عشق میخواهد 

سینه ای مردانه و شانه ای برای تکیه کردن

فهمیدن یک زن سخت نیست...

Designed By Banooye Barfi ...