خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1492

این چند روز بینهایت دلم برای قبل های  دخملی تنگ شده و دلم آنروز ها وشیرینی هایش را میخواهد هرچند که دخملک هر روز شیرین تر و خواستنی تر میشود ولی آدمی همیشه دنبال خاطره هایش هست 

خدایا کمی آرامش میخواهم تا در برخورد با دخملک صبور باشم تا مجبور به فریاد کشیدن نشوم...هر چند که چهره ی معصومش مرا از رفتارم با او پشیمان میکند و گریه ام میگیرد و او راغرق بوسه میکنم

خدای خوبم به خاطر بزرگترین نعتت سپاسگزارم...

Designed By Banooye Barfi ...