خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1505

خدایـــــا!
آرزویـم بـزرگ و دلـم کوچـک است
تــو بـه بـزرگـی وجـلالـی که داری بـرآورده اش کن...
Designed By Banooye Barfi ...