خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1525

هميشه يادمان باشد

که نگفته ها را ميتوان گفت،

ولی گفته ها را نميتوان پس گرفت

چه سنگ را به کوزه بزنی

چه کوزه را به سنگ،

شکست با کوزه است

دلها خیلی زود از حرفها می شکنند

Designed By Banooye Barfi ...