خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1477

بیـهــوده تـــــــرین

روزهــــــــا

روزی اســــــــــت

کـــه در آن

نخنــدیــده باشـیـم...

Designed By Banooye Barfi ...