خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1486

فرصت زنـــدگی کمــه..

بزرگوارتــر از آن بــاش کـه برنـــجی

              و

نجیب تر از آن بـــاش که برنجـــانی...

زندگــــــی زیباســـت!!!‌

Designed By Banooye Barfi ...