خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1502

همه ی آدم ها وقتی آرام باشند

زشتی هایشان ته نشین می شود وزلال به نظر می آیند

برای اینکه آدمی را بشناسید

قبل از مصرف خوب تکان بدهید!!

مازیتو فسکی

Designed By Banooye Barfi ...