خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1501

دیگران را " ببخش"

نه به خاطـر اینـکه آنـها سزاوار بخشـشـند

به خاطر اینکه تو سزاوار "آرامــــشی"

Designed By Banooye Barfi ...