خـاطــرات بانــوی بـــرفی

1519

آدم ها زود پشیمان میشوند…!

گاهی از گفته هایشان، گاهی از نگفته هایشان…

گاهی از گفتن نگفتنی هایشان…
و گاهــــــــــــــــی هم از نگفتن گفتنی هایشـــــــان…

Designed By Banooye Barfi ...