خـاطــرات بانــوی بـــرفی

روزهای بــــــــد

زندگی، بدون روزهای بد نمی شود؛

بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم.

اما، روزهای بد، همچون برگهای پائیزی ، 

باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می شکنند، 

و درخت، استوار و مقاوم بر جای می ماند.

برگهای پائیزی، بی شک، 

در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند...

نادر_ابراهیمی

Designed By Banooye Barfi ...